ماشین ها

برای کسانی که علاقه مند به دانستن در این زمینه ی شیرین هستند.

سطح شیبدار

سطح شيبدار:

فرض کنيد سطح شيبدار يک تخته با طول و عرض معين و ضخامت تقريباً ناچيز است که اگر يک سر تخته را بر روی زمين به گونه ای ثابت کرده و سر ديگر آن را تا ارتفاع معين از سطح زمين بلند کنيم،سطحی حاصل می شود که به آن سطح شيبدار می گويند.

سطح شيبدار نوعی ماشين ساده است و سبب می شود که بتوانيم به کمک يک نيروی کم اما در مسافتی طولانی جسمی را به سمت بالا حرکت دهيم.در حاليکه ممکن است جابه جا کردن اين جسم به طور مستقيم از سطح زمين بر روی سطح بالايي در حد نيروی ما نباشد.

 

 

۲-اهميت سطح شيبدار:

اگر جسمی با جرم معين m را در روی سطح شيبدار قرار دهيم با تعيين نيروهای وارد شده بر اين جسم می توان حرکت آن را مورد بررسی قرار داد.از آنجا که بيشتر حرکت های موجود در طبيعت از اين نوع می باشند،لذا سطح شيبدار در مسائل مکانيک کلاسيک از اهميت زيادی بر خوردار است.به عنوان مثال ،اتومبيلی که در يک جاده ی سر بالايي حرکت می کند،نمونه ای از حرکت بر روی سطح شيبدار است.


 

۳-حرکت جسم بر روی سطح شيبدار:

برروی سطح شيبدار هميشه طول و ارتفاع آن مورد توجه قرار می گيرد؛لذا مقدار ارتفاع سطح شيبدار نشان دهنده ی اين است که ما جسمی را چه قدر از سطح زمين بالاتر آورده ايم .پس ارتفاع سطح شيبدار را جابه جايي مقاوم (dR) می ناميم. طول سطح شيبدار هم جابه جايي محرک ((dE می ناميم ؛برای مثال فردی را در نظر بگيريد که جسمی را از سطح شيبدار بالا می برد و بر آن نيرو وارد می کند.برای رساندن جسم به آخر سطح شيبدار بايد تمام طول آن را بپيماييم.

سطح شيبدار از راه افزايش مقدار نيرو به ما کمک می کند.

به دليل اينکه زمانيکه ما داريم جسمی را به بالای سطح شيبدار می بريم نيروی جاذبه ی زمين هم بر جسم نيرو وارد می کند و آن را پايين می کشد.پس تغيير جهت نيرو هم در آن اتفاق افتاده است.

نکته ۱-هر چه طول سطح نسبت به ارتفاع بيشتر باشد نيروی محرک کمتری لازم است يعنی افزايش نيرو ی بهتری دارد.يعنی مزيت مکانيکی آن بزرگتر است.

نکته- اگر ارتفاع در چند سطح شيبدار مساوی باشد،سطح شيبداری که طولش بزرگتر باشد مقدار نيرو را افزايش می دهد.

نکته۳- اگر ارتفاع ها در چند سطح شيبدار مساوی نبود سطح شيبداری که مزيت مکانيکی بزرگتری دارد مقدار نيرو را افزايش می دهد.در اينجا بايد مزيّت مکانيکی هر سطج شيبداری را بدست آورد و آن ها را با هم مقايسه کرد.

 

                      

  

 

۴-فرمول سطح شيبدار:

برای بدست آوردن مزيّت مکانيکی سطح شيبدار فرمول زير صادق است:

جابه جايي محرک يا طول سطح شيبدار(dE)

.........................................................................

جابه جايي مقاوم يا ارتفاع سطح شيبدار(dR)


+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۱۸ساعت ۱۶ بعد از ظهر  توسط راضیه لرنی و دوستان  |